Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego
Adres: 25-525 Kielce ul. Okrzei 22
Nr telefonu 41 368 17 47 kom. 517 267 448
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CookiesAccept oraz Obowiązek Informacyjny ODO

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego z siedzibą Kielce 25-525; Ul. Okrzei 22; adres e-mail: poradnia@kielce-kardiolog.pl; numer telefonu 41 368 17 47  kom. 517 267 448, (dalej nazwa Administrator lub PORADNIA); numer NIP: 657-165-24-95, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Kielce 25-525; Ul. Okrzei 22 oraz adresem e-mail: poradnia@kielce-kardiolog.pl.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Mariusz Stroński – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: mariusz@abi-net.pl; tel: 662 516 041;,
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe w zakresie:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, 
 • w przypadku, gdy przy zakupie usług lub produktów oferowanych przez PORADNIA korzysta Pani/Pan z zewnętrznych źródeł finansowania lub na Pani/Pana prośbę przedstawiana jest oferta takiego finansowania, przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych. 
 • w przypadku, gdy korzysta Pani/Pan z usług diagnostycznych oferowanych przez PORADNIĘ przetwarzamy informację o Pana / Pani stanie zdrowia – dane wrażliwe.
 1. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych może uniemożliwić udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 2. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym, przetwarzane będą w celu wykonywania działalności leczniczej obejmującej swoim zakresem udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktykę zdrowotną, medycynę pracy oraz w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego), dane osobowe są przetwarzane w celach mieszczących się w zakresie działalności PORADNI, ujawnionym w Rejestrze KRS, polegającej na: oferowaniu i sprzedaży usług, produktów medycznych, farmaceutycznych oraz innych znajdujących zastosowanie w podmiotach leczniczych, które przyczyniają się poprawy dostępności i jakości usług medycznych w Polsce, jak również w celu spełnienia obowiązków nałożonych na PORADNIĘ przepisami prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych, a ponadto w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 3. Podanie danych w zakresie: firma reprezentowanego podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby (lub imię i nazwisko w przypadku osób prywatnych) jest wymogiem ustawowym (ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 z późn. zm. paragraf 106e ) w przypadku, gdy PORADNIA wystawia dla Pani/Pana dokumenty księgowe. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości sprzedaży oferowanych przez PORADNIĘ produktów i usług. Podanie pozostałych danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania jest utrudnienie lub wydłużenie czasu komunikacji pomiędzy Panią/Panem a PORADNIĄ.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych,
 • udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej,
 • upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań oraz zaproszenia do udziału w badaniu, a także m.in. poprzez informowanie o ofercie badań profilaktycznych oraz o zbliżających się wizytach w PORADNI z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość: kontakt telefoniczny, mail, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych na PORADNIĘ przepisami prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych,
 • prowadzenia przez administratora danych analiz w zakresie kontroli jakości.
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Administrator informuje, iż może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  1. podmiotom, z którymi PORADNIA posiada zawartą lub zawrze umowę przetwarzania danych osobowych lub umowę współpracy w celu realizacji swoich zobowiązań wobec Pani/Pana, realizacji obowiązków PORADNI przewidzianych prawem, ochrony praw PORADNI zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PORADNIA; w szczególności PORADNIA może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: 
 • producenci oferowanych oraz serwisowanych przez PORADNIĘ produktów medycznych  oraz ich przedstawiciele na terenie Unii Europejskiej lub na ternie Polski,
 • podmioty profesjonalnie zajmujące się usługami księgowymi i doradztwem podatkowym prowadzącym księgowość PORADNI - w przypadku, gdy PORADNIA wystawi dla Pani/Pana dokumenty księgowe,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie transportu przesyłek listownych i innych, takie jak Poczta Polska oraz firmy spedycyjne - w przypadku, gdy PORADNIA przesyła Pani/Panu listy lub inne przesyłki tą drogą,
 • podmioty zapewniające usługi płatnicze oraz banki - w przypadku, gdy dokonuje Pan/Pani płatności na rzecz PORADNI lub PORADNIA dokonuje jakichkolwiek płatności na Pani/Pana rzecz,
 • osoby prowadzące usługi medyczne (lekarze), Okręgowe Izby Lekarskie oraz Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne - w przypadku, gdy uczestniczy Pani/Pan w usługach i działaniach medycznych organizowanych przez PORADNIĘ,
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i organom władzy oraz innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1318, z późn. zm.) oraz osoby wskazane przez Panią/Pana w upoważnieniach.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez PORADNIĘ dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PORADNI potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PORADNIA dostarczy Pani/Panu na żądanie kopię Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Pani/Pan, PORADNIA i może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 
 • sprostowania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a które są nieprawidłowe,
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a PORADNIA  ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, 
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; PORADNIA  wskaże na Pani/Pana żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 
 • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane przez PORADNIA oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi, 
 • sprzeciwu; ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a na PORADNIĘ może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych. 
 • Ponadto jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
 1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o ofercie i o usługach PORADNI poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 2. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem, i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Panią/Pana o wprowadzanych zmianach. PORADNIA informuje, że dane nie będą wykorzystane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym w profilowaniu. 
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
 2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

ADMINISTRATOR DANYCH

Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna
i Nadciśnienia Tętniczego z siedzibą w Kielcach

Diagnostyka

Badania diagnostyczne

Konsultacje lekarskie

Konsultacje specjalistyczne

Porady dla pacjentów

Co należy robić w nagłych przypadkach

Harmonogram pracy

Godziny przyjęć i rejestracja

Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna

i Nadciśnienia Tętniczego

Adres: 25-525 Kielce ul. Okrzei 22

Nr telefonu 41 368 17 47  kom. 517 267 448

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.